اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامعلی حداد عادل
ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  • namehfarhagestangmail.com

سردبیر

محمد حسن‌دوست
مدیر گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگ و زبان‌های باستانی

  • mhassandoost46gmail.com

اعضای هیات تحریریه

ژاله آموزگار
استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران

فرهنگ و زبان‌های باستانی

  • jalehamouzgaryahoo.com
محمد دبیرمقدم
استاد زبان‌شناسی دانشگاه طباطبایی؛ معاونت علمی‌ـ‌پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زبان‌شناسی

  • m.dabirmoghaddamgmail.com
محمدتقی راشدمحصل
استاد بازنشستۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرهنگ و زبان‌های باستانی

  • m.t.rashedmohasselgmail.com
علی‌اشرف صادقی
استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران؛ مدیر گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زبان‌شناسی

  • ali_ashraf_sadeghiyahoo.com