اهداف و چشم انداز

بررسی همۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی از آغاز تا کنون مهم‌ترین هدف نشریۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی است. این نشریه مقالاتی را در اولویت می‌گذارد که زبان‌ها و گویش‌های ایرانی را به‌طور روشمند و علمی از جنبه‌های متفاوت آوایی، واژگانی، صرفی و نحوی بررسی و تحلیل کرده باشند.