دوره و شماره: دوره 5، شماره 5، 1394، صفحه 1-263 
دستور زبان ایلامی هخامنشی؛ بخش دوم: قید؛ عدد؛ حرف ندا؛ نحو

صفحه 3-23

سلمان علی‌یاری بابلقانی


یادگاری بر دیوار گارنی؛ بیتی فارسی به گویش تبریزی

صفحه 25-34

علی شهیدی


حذف واکه و قلب واجی در تصریف فعل در گویش تاتی گیفان

صفحه 35-58

ندا هدایت


بررسی طبقه‌نماهای عددی در گونة دروی زبان تاتی

صفحه 59-78

راحله ایزدی‌فر


بررسی واژه‌بست‌های ضمیری گویش مزینانی

صفحه 79-101

ابوالفضل مزینانی؛ عالیه کردزعفرانلو، ارسلان گلفام


ویژگی‌های مصدر در زبان‌های حاشیۀ خزر (تاتی، تالشی و گیلکی)

صفحه 103-129

جهاندوست سبزعلیپور


مقایسۀ زمان فعل فارسی معیار و تاجیکی

صفحه 131-157

حکمت ملکزاده


فعل‌های پیشوندی در گویش تاتی رودبار

صفحه 159-171

علی علیزاده جوبنی


واژه‌ها و اصطلاحات برنج و برنج‌کاری در گویش گیلکی

صفحه 205-216

جهاندوست سبزعلیپور، رضا چراغی، رویا صفری


فایل کلی مقالات این شماره