دوره و شماره: دوره 8، شماره 8، اسفند 1396، صفحه 3-275 
نامة عیلامی نو کشف‌شده از روستای مربچة شهرستان رامهرمز

صفحه 3-8

حمید رضایی صدر؛ گلفام شریفی


تماس زبانی و دگردیسی فارسی باستان

صفحه 9-40

محمد دبیر مقدم، مجتبی منشی‌زاده، حامد باشه آهنگر


ویژگی‌های متن‌های اوستایی، زند و سنسکریت یسن سی‌ویکم

صفحه 41-58

سیده فاطمه موسوی


بررسی قطعۀ M33 (recto)، از دستنوشته‌های متون تورفانی مانوی

صفحه 59-76

محسن میرزایی


قواعد واژه‌سازی در فارسی میانۀ زردشتی: وندهای اشتقاقی

صفحه 77-96

جمیله حسن‌زاده


لوتَر آسیابی (زبان ساختگی آسیابانان سعدیه)

صفحه 97-118

احمد طحان؛ فرزانه فهندژ سعدی


نظام صرف فعلی در گویش آهاری

صفحه 119-136

الهه گل بستان


تعیین مرز‏های زبانی: از اطلس گویشی تا گویش‏سنجی

صفحه 137-162

آتوسا رستم‌بیک تفرشی؛ احمد رمضانی


هویت زبانی ـ قومی به‌مثابة هویت ملی

صفحه 163-192

زهرا ابوالحسنی چیمه، ملیحه مالمیر


واژه‏‌ها و اصطلاحات ویژة باغداری در گویش کوهمرة نودان، جروق و سرخی فارس

صفحه 193-206

عظیم جباره ناصرو


واژه‌های ویژۀ برنج و برنج‌کاری در گویش رودسر

صفحه 207-218

میترا فریدی


واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به نخل و خرما در گویش بلوچی مه‌گسی (مِهرستان)

صفحه 219-232

محمداکبر سپاهی


واژه‌‏ها و اصطلاحات مربوط به درخت بنه، سقز و سقز‏کاری در هورامی

صفحه 233-244

سید مهدی سجادی


هلموت هومباخ

صفحه 245-254

مریم رضایی


تازه‌های نشر

صفحه 255-270


اخبار

صفحه 271-275


فایل کلی مقالات این شماره