واژه‌های ویژة دریا و دریانوردی در گویش لنگه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

واژه‌های ویژة دریا و دریانوردی در گویش لنگه‌ای

کلیدواژه‌ها