فعل‌های پیشوندی در گویش تاتی رودبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

فعل‌های پیشوندی در گویش تاتی رودبار

کلیدواژه‌ها