یادگاری بر دیوار گارنی؛ بیتی فارسی به گویش تبریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

محوطة باستانی گارنی در نزدیکی ایروان بازماندة مجموعه‌ای باستانی شامل دژ، نیایشگاه مهری، کاخ، حمام و کلیسا با کتیبه‌ها و نقش‌برجسته‌های متعدد است. این گفتار به بررسی یادگار‌نوشته‌ای بر دیوار نیایشگاه گارنی به خط و زبان فارسی با گویش تبریزی و سنجش دیرینگی آن می‌پردازد

کلیدواژه‌ها