پسوندهای اشتقاقی اصلی بلوچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، پسوندهای اشتقاقیِ اصلیِ بلوچیِ امروز (گویش مرکزی بلوچستانِ ایران)، که تاحدّی تحت تأثیر فارسی امروز است، بررسی شده است[1]. داده­های مقاله اغلب به صورت میدانی گردآوری شده و با روش تحلیلی توصیف شده­اند. نتیجۀ بررسی نشان می­دهد که 89 پسوند اشتقاقی در گویش مورد نظر وجود دارد، که از این تعداد، 8 پسوند پرکاربرد، 19 پسوند نسبتاً پرکاربرد، 50 پسوند کم­کاربرد و 12 پسوند نسبتاً کم­کاربرد است. به­علاوه، در 16 پسوند از 89 پسوندِ به­دست­آمده، تأثیر زبان فارسی پیداست؛ و در نهایت، اینکه اشتقاق پسوندی یکی از زایاترین فرایندها در واژه­سازیِ بلوچی است. این نام­گذاری از آن جهت اصلی گرفته شده که از پسوندواره­های فعلی و اسمی متمـایز گـردد. دربـارة تـفاوت پسوندهای اشتقاقیِ اصلی (= حقیقی) و پسوندواره­های فعلی و اسمی، نک: کِشانی 1371: 12-13. خسرو کشانی در صفحۀ 128 منبع یادشده تعداد پسوندهای اصلی فارسی امروز را 76 پسوند یاد کرده است. در این تحقیق، برای بلوچی 89 پسوند اشتقاقیِ اصلی شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها