واژه‌های ویژة ماهی و ماهیگیری، مروارید و آبزیان در گویش بومیان جزیرة کیش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

داده‌های گویشی

کلیدواژه‌ها