واژه‌های ویژة صید و صیّادی و انواع ماهیان در گویش بلوچی نواحی ساحلی مکران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

داده‌های گویشی

کلیدواژه‌ها