دعای «آفرین بزرگان» در بیتی از داستان سیاوخش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در شاهنامه در بیتی از داستان سیاوخش آمده است که کیکاوس بر قد و بالای پسر رشیدش، سیاوخش «آفرین بزرگان» بخواند. همۀ شارحان شاهنامه در تفسیر این بیت به معنی لغوی این ترکیب نظر داشته‌اند، ولی در این جستار نشان داده شده است که «آفرین بزرگان» به دعای مانوی Wuzurgān Āfrīwan و دعای زردشتی frīn ī wuzurgānĀ که متن پازند آن باقی مانده است، ربط دارد و منظور شاعر این است که کیکاوس این دعای ویژه را در حق سیاوخش خوانده است.

کلیدواژه‌ها