واژه‏‌ها و اصطلاحات ویژة باغداری در گویش کوهمرة نودان، جروق و سرخی فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

داده‌های گویشی

کلیدواژه‌ها