بررسی قطعۀ M33 (recto)، از دستنوشته‌های متون تورفانی مانوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 مانی فردی آگاه از علوم زمان خود بود. علاوه‌بر پزشکی، مشهور است که او ریاضی‌دان، منجم و جغرافی‌دان نیز بوده است. در یکی از قطعات، نشانه‌هایی از دانش ریاضی و هندسۀ مانی دیده می‌شود. قطعۀ M33 (recto) از مجموعۀ متون کشف‌‌شده در تورفان، پاره‌برگی است به زبان پهلوی اشکانی که قسمت عمده‌ای از آن در دست نیست. موضوع این قطعه، محاسبۀ محیط افلاک ده‌گانه است. در این مقاله، ضمن بحث و بررسی جامع قطعۀ فوق، و نیز مقابلۀ کلمات و جملات آن با تمامی شواهد موجود، نشان خواهیم داد که مانی چگونه و با استفاده از چه فرمولی محاسبۀ خود را انجام داده است.

کلیدواژه‌ها