نامة عیلامی نو کشف‌شده از روستای مربچة شهرستان رامهرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در سال 1389 در محدودة تپة تاریخی حسینیه در روستای مربچه از توابع شهرستان رامهرمز به‌طور تصادفی کتیبه‌ای کشف شد. این کتیبه در نه سطر به خط میخی و به زبان عیلامی بر روی تکه‌سفالی جداشده از یک خمره نوشته شده است. تاکنون نوشتن نامه بر روی خمره به خط میخی و به زبان عیلامی گزارش نشده بود. نام‌های آمده در نامه و جای‌نام ذکر‌شده تا پیش از کشف این کتیبه ناشناخته بودند.

کلیدواژه‌ها