نام فاسیولیازیس (بیماری انگلی کبدی نشخوارکنندگان) در برخی از زبان‌ها و گویش‌های ایرانی *

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

داده‌های گویشی

کلیدواژه‌ها