واژه‌های مربوط به ماهی و ماهیگیری در گویش گیلکی انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

داده‌های گویشی

کلیدواژه‌ها