عناصر چهارگانه و واژه‌های وابسته در فرهنگ مردم دوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

داده‌های گویشی

کلیدواژه‌ها