بررسی پسوندگرایی در منتخبی از زبان‌های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

انگیزه‌های رقیب، به توصیف تقابل اصول جهانی یا انگیزه‌ها به‌‌منظور چرایی وجود گوناگونی انواع زبانی می‌پردازد. یکی از رویکردها در تحلیل انگیزه‌های رقیب به تعمیم ترتیب وندها در کلمه‌ها برمی‌گردد. همواره در مطالعات بین‌زبانی شاهد ترجیح زیاد پسوند به دیگر انواع وندها در زبان‌ها بوده‌ایم. این به این معنا است که الگوی «پایه ـ پسوند» در زبان‌ها، الگویی ارجح است. در این پژوهش، به بررسی رده‌شناختی این الگوی ارجح در نُه زبان ایرانی پرداخته‌ایم. با بررسی داده‌های این پژوهش این نتیجه حاصل شد که زبان‌های ایرانی نیز همانند دیگر زبان‌های جهان الگوی «پایه ـ پسوند» را ترجیح می‌دهند.

کلیدواژه‌ها