نام‌های ترکیبی در برخی از زبان‌های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در نام‌گذاری ایرانیان، نام‌های مزدوج یا ترکیبی پربسامد است و این‌گونه نام‌گذاری‌ها معمولاً ریشه در اعتقادات مردم دارند، ازاین‌رو انواع گوناگونی از آنها در نام‌ها دیده می‌شود. در این مقاله، بیشتر نام‌هایی بررسی شده‌اند که از دو جزء متفاوت و مستقل ترکیب شده‌اند و در زبان‌های ایرانی باستان، میانه و نو صورت‌هایی از آنها مشاهده می‌شود. در این بررسی، مشخص می‌شود که این‌گونه نام‌گذاری در فارسی پدیده‌ای نوظهور نیست بلکه پیشینه‌ای دیرینه دارد و ریشۀ آن را باید در زبان‌های ایرانی باستانی و میانه بازجست.

کلیدواژه‌ها