دربارۀ واژۀ maysjyāna در فرهنگ سکایی ختنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دربارۀ واژۀ maysjyāna در فرهنگ سکایی ختنی

کلیدواژه‌ها