ساخت واژواجی گونۀ رمزی زرگری فارسی‌زبانان تهران قدیم: رویکرد زایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف زبان ایجاد ارتباط و انتقال اندیشه است اما در برخی از جوامع گروه‌هایی هستند که نمی‌خواهند غریبه‌ها از چندوچون افکارشان باخبر شوند، پس با دست‌کاری زبان رسمی خود آن را برای دیگران نامفهوم می‌سازند. گونۀ رمزی زرگری یکی از این بازی‌های زبانی است که در میان خانواده‌های فارسی‌زبان تهران قدیم رایج بوده است. پژوهش حاضر به بررسی این‌گونۀ زبانی در چارچوب رویکرد زایشی می‌پردازد. اینکه گونۀ رمزی زرگری چه نوع زبانی است و چه فرایندهایی در ساخت آن عمل می‌کنند، سؤالات پژوهش است. نهایتاً مبنای این‌گونۀ زبانی، زبان طبیعی شناخته شد که با اعمال قاعدۀ درج هجای (ZV) ساخته می‌شود. همچنین، نوع خاصی از دو فرایند تکرار و هماهنگی واکه‌ای در شکل‌گیری واژه‌های آن مؤثراند.

کلیدواژه‌ها