بررسی تاریخی ویژگی‌های آوایی شمال‌غربی در گویش کُردی سُنقُرکُلیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 مقالۀ حاضر به بررسی تاریخی ویژگی‌های آوایی شمال‌غربی در گویش کُردی سُنقُرکُلیایی می‌‌‌پردازد، این گویش به‌‌‌ویژه در میان نسل جدید گویشورِ خود از زبان فارسی تأثیر زیادی پذیرفته است به‌‌‌طوری‌که ویژگی‌‌‌های آوایی شمال‌‌‌غربی در آن در برخی موارد ازبین رفته و فقط در واژه‌‌‌های کهن محفوظ مانده است. در این مقاله سعی بر آن است که با ارائۀ واژه‌‌‌های کهن بازمانده در کردی سُنقُرکُلیایی، ویژگی‌‌‌های آوایی شمال‌‌‌غربی در این گویش ارائه شود. برای جمع‌‌‌آوری داده‌‌‌ها از شیوۀ مصاحبه با گویشورانِ بومی و همچنین شمّ زبانی خودِ نگارنده که گویشورِ بومی کردی سُنقُرکُلیایی است و نیز منابع مکتوب استفاده شده است. داده‌‌‌ها در ابتدا از منابع مکتوب و گفتار گویشوران استخراج و طبقه‌‌‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل شدند. پس از بررسی داده‌‌‌ها مشخص شد که تأثیرپذیری این گویش از زبان فارسیِ نو سبب ازبین رفتن برخی از ویژگی‌‌‌های آوایی شمال‌‌‌غربی و جایگزینی آنها با ویژگی‌‌‌های آوایی جنوب‌‌‌غربی شده است.

کلیدواژه‌ها