تهمینه یا تهمیمه؟ بررسی نسخه‌شناختی و ریشه‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این جستار نام تهمینه، مادر سهراب در حماسۀ ملّی ایران از دو نظرگاه بررسی شده است: یکی به‌لحاظ نسخه‌شناسی که پس از بررسی بیش از بیست نسخه از نسخه‌های مهم شاهنامه به این نتیجه انجامیده ‌است که صورت تهمیمه در کهن‌ترین نسخه و برخی دیگر از نسخه‌های قدیمی و معتبر شاهنامه، بر صورتِ مشهور تهمینه ـ هرچند اشتقاق این یکی را می‌توان معیّن کرد ـ ترجیح دارد؛ دوم، به‌لحاظ ریشه‌شناسی که در صورتِ کهن‌تر نامِ تهمینه، Tahmēnak سه جزء را می‌توان بازشناخت: tahm، به‌معنی «دلیر»؛ ēn، پسوند تحبیبی و ak، پسوند تحبیبی دیگر.

کلیدواژه‌ها