مهریشت: تحلیل زبان‌شناختی متن اوستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نقد و بررسی

کلیدواژه‌ها