چهار پرسش از آذر فرنبغ سروش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

روایات فرنبغ سروش مجموعه‌ای است مشتمل بر چهار پاسخ که فرنبغ سروش وهرامان به پرسش‌های هیربد اسفندیار فرخ برزین داده‌است. متن در اصل مشتمل بر پنج پرسش و پاسخ بوده‌است، ولی در آغاز رساله، بی‌‌‌ذکر علتی آمده‌است که: «نوشتن یکی از پرسش‌‌‌ها ممکن نبوده‌است». تاریخ تألیف این روایات سال 377 یزدگردی (1008 میلادی) است. نخستین پرسش مربوط به کبیسه‌‌‌ای است که استاد ابومنصورنامی انجام داده‌است. دومین پرسش دربارۀ‌‌‌ انتصاب موبد، سومین پرسش دربارۀ‌‌‌ قیمومیت و چهارمین پرسش دربارۀ‌‌‌ ازدواج است.

کلیدواژه‌ها