نوشته‌ای بر نگین از دورۀ ساسانی*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

: مقالۀ حاضر دربارۀ قرائت کتیبۀ پهلوی ساسانی بر نگین انگشتری است که در مازندران یافت شده‌است. این نگین‌نوشته جمله‌ای است دربارۀ یاری جستن و امید به خدای/ شاه که نسبت بدو پشتیبانی و امید دارند. علاوه‌بر ترجمۀ این نگین‌نوشته و شرح آن، به‌معنی واژۀ خدای در این کاربرد نیز پرداخته شده‌است.

کلیدواژه‌ها