ترجمه و شیوه‌های ترجمه در تحریر خُتنی جیوَکه‌پوستکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 بخش عمده‌ای از متون به‌جامانده از ختنی ترجمه‌هایی از زبان‌های دیگر مانند سنسکریت و تبتی هستند. ازهمین‌رو، ترجمه همواره نقش مهمی در ختنی ایفا کرده و ترجمۀ درست و صحیح از مهم‌ترین مشغله‌های ذهنی مترجمان ختنی بوده‌است. طبیعتاً سبک و سیاق و میزان دقت ترجمه در متون دینی و غیردینی ختنی متفاوت است. در این نوشتار ترجمه و شیوه‌های آن در تحریر ختنی جیوَکه‌پوستکه (Jīvaka-Pustaka-) که برگردان متنی به زبان سنسکریت است بررسی می‌شود. در این بررسی مواردی چون نحوۀ کلی ترجمه، شیوۀ «ترجمۀ ارتباطی» و «ترجمۀ معنایی» و میزان پایبندی به این دو شیوه، شیوه‌های ترجمه همچون وام‌گیری، ترجمۀ قرضی یا گرده‌برداری، ترانهش، تعدیل، و... بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها