واژه‌ها و اصطلاحاتی از گویش قزوینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

واژه‌ها و اصطلاحاتی از گویش قزوینی

کلیدواژه‌ها