واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به شکار و شکارگری در گویش بلوچی مَکرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به شکار و شکارگری در گویش بلوچی مَکرانی

کلیدواژه‌ها