واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به شتر و شترداری در گویش رودبارِ کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به شتر و شترداری در گویش رودبارِ کرمان

کلیدواژه‌ها