گِل یا آهو؟ (پیشنهادی دربارۀ تصحیح واژه‌ای در کتاب نهم دینکرد)

دوره 13، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 3-10

چنگیز مولایی


ضرورت رعایت یک اصل بدیهی علم منطق در بررسی ناهیدیشت

دوره 12، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 3-16

محسن میرزایی


کتیبه‌ای در سایه (کتیبۀ نویافتۀ هخامنشی موسوم به DNf)

دوره 11، شماره 11، خرداد 1399، صفحه 3-28

سهیل دلشاد؛ مجتبی دورودی


بررسی فرایند تغییرپذیری فعل تمنایی در زند وندیداد

دوره 10، شماره 10، شهریور 1398، صفحه 3-18

زهرا محمدی؛ مهشید میرفخرایی


جلوه‌هایی از مناظره و پرسش و پاسخ در کتاب چهارم دینکرد

دوره 9، شماره 9، آذر 1397، صفحه 3-18

مریم رضایی


نامة عیلامی نو کشف‌شده از روستای مربچة شهرستان رامهرمز

دوره 8، شماره 8، اسفند 1396، صفحه 3-8

حمید رضایی صدر؛ گلفام شریفی


داده‌­های گویشی و ضرورت گردآوری آنها

دوره 7، شماره 7، 1396، صفحه 3-4

محمدتقی راشدمحصل


دگرگونی پیش‌فعل‌های ایرانی باستان

دوره 6، شماره 6، 1395، صفحه 3-32

وحیدرضا زینی جهرمی


دستور زبان ایلامی هخامنشی؛ بخش دوم: قید؛ عدد؛ حرف ندا؛ نحو

دوره 5، شماره 5، 1394، صفحه 3-23

سلمان علی‌یاری بابلقانی


دستور زبان ایلامی هخامنشی: بخش نخست: درآمد؛ آواشناسی؛ صرف اسم و فعل

دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 3-44

سلمان علی‌یاری بابلقانی


درآمدی بر زیبایی‌شناسی یشت‌ها

دوره 7، شماره 7، 1396، صفحه 5-26

عباس آذرانداز


تماس زبانی و دگردیسی فارسی باستان

دوره 8، شماره 8، اسفند 1396، صفحه 9-40

محمد دبیر مقدم، مجتبی منشی‌زاده، حامد باشه آهنگر


کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی میانه

دوره 13، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 11-30

احسان چنگیزی


صنعت پرسش و پاسخ در متن ختنی ــ بودایی سوترۀ سنگهاته و برخی دیگر از متون ایرانی

دوره 12، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 17-34

مهشید میرفخرایی مجید پوراحمد


کارکردِ دستوری «از» از دیدگاه تاریخی

دوره 10، شماره 10، شهریور 1398، صفحه 19-34

یدالله منصوری


نشانه‌شناسی پرندگان اساطیری در هنر و ادبیات ایران

دوره 9، شماره 9، آذر 1397، صفحه 19-36

صدرالدین طاهری


یادگاری بر دیوار گارنی؛ بیتی فارسی به گویش تبریزی

دوره 5، شماره 5، 1394، صفحه 25-34

علی شهیدی


واژه‌های پازند در فرهنگ اویم

دوره 7، شماره 7، 1396، صفحه 27-50

فرزانه گشتاسب


جمله‌های مرکّبِ همپایگی و جمله‌های مرکّب وابستگی در زبان ختنی

دوره 11، شماره 11، خرداد 1399، صفحه 29-46

مهشید میرفخرایی؛ ماندانا طائبی


تَکوک (ریتون) در شاهنامه؟

دوره 13، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 31-40

ابوالفضل خطیبی؛ کاوس ندایی


اصطلاحات فنّ موسیقی در اشعار مانوی

دوره 6، شماره 6، 1395، صفحه 33-54

محسن میرزایی


ترجمه و شیوه‌های ترجمه در تحریر خُتنی جیوَکه‌پوستکه

دوره 12، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 35-60

مجید طامه


تهمینه یا تهمیمه؟ بررسی نسخه‌شناختی و ریشه‌شناختی

دوره 10، شماره 10، شهریور 1398، صفحه 35-42

ابوالفضل خطیبی


حذف واکه و قلب واجی در تصریف فعل در گویش تاتی گیفان

دوره 5، شماره 5، 1394، صفحه 35-58

ندا هدایت


نام‌های ترکیبی در برخی از زبان‌های ایرانی

دوره 9، شماره 9، آذر 1397، صفحه 37-58

آرزو رسولی (طالقانی)؛ مجید طامه