گِل یا آهو؟ (پیشنهادی دربارۀ تصحیح واژه‌ای در کتاب نهم دینکرد)

صفحه 3-10

چنگیز مولایی


کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی میانه

صفحه 11-30

احسان چنگیزی


تَکوک (ریتون) در شاهنامه؟

صفحه 31-40

ابوالفضل خطیبی؛ کاوس ندایی


پسوندهای فریب‌کار زبان فارسی (ناگفته‌هایی دربارۀ ساخت‌واژه)

صفحه 41-52

یدالله منصوری


ملاحظاتی پیرامون قرآن قدس: بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبانی ترجمۀ قرآن قدس با فارسی ‌میانه

صفحه 53-72

نیما آصفی


تحول فاءِ اعجمی یا صامت دولبی سایشی واک‌دار β از زبان طبری کهن تا زبان مازندرانی

صفحه 73-100

محمدعلی میرزایی حمیده ابراهیمی


هندسون

صفحه 101-103

عفت امانی


واژه‌ها و اصطلاحات دام‌پروری در گویش دهستان چهارگنبد کرمان

صفحه 105-120

علی جهانشاهی افشار؛ منوچهر فروزنده فرد


واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به شتر و شترداری در گویش رودبارِ کرمان

صفحه 121-128

معصومه سمیعی‌زاده؛ حسن درویشی دیوان مراد


واژه‌ها و اصطلاحات دامداری در گویش سیاخ دارنگون فارس

صفحه 129-139

عظیم جباره ناصرو؛ بهرام شعبانی


واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به شکار و شکارگری در گویش بلوچی مَکرانی

صفحه 141-160

عبدالغفور جهاندیده


واژه‌ها و اصطلاحاتی از گویش قزوینی

صفحه 161-168

فریبا خواجه‌وند؛ مهدی ماحوزی


بندهش: کتاب آفرینش زردشتی

صفحه 169-192

یلدا شکوهی


سیاست و برنامه‌ریزی زبان در جمهوری آذربایجان

صفحه 193-210

رضا امینی


تازه‌های نشر

صفحه 211-220


اخبار

صفحه 221-223


فایل کلی مقالات این شماره

صاحب امتیاز
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
سالنامه
شاپا چاپی